Priomhscéalta/Top Stories

Aitheantas don Tumoideachas
Bhí cúis cheiliúrtha ag gaelscoileanna na tíre an tseachtain seo caite, le ráiteas eisithe ag an Roinn Oideachas agus Eolaíochta ag tarraingt siar imlitir 0044/2007. Ar Lean

Recognition for Immersion Education
Irish language medium schools across the country had cause to celebrate last week, with a statement issued by the Department of Education and Science withdrawing circular 0044/2007.  More

Scéim Labhairt na Gaeilge
Bhí ardú beag ar líon na dteaghlach a rinne iarratas faoi Scéim Labhairt na Gaeilge don scoilbhliain 2008/2009 de réir figiúirí a d’eisigh an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltacht inné. Ar Lean

Scéim Labhairt na Gaeilge
There was a marginal  increase in the number of families applying for grants under Scéim labhairt na Gaeilge for the 2008/2009 school year according to figures published by the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs yesterday. More

Stádas na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal
D’fhógair an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O’ Keeffe an tseachtain seo caite go raibh sé i gceist aige Ollscoil Náisiúnta na hÉireann a dhíscaoileadh. Ar Lean

Status of Irish at Third Level
Minister for Education and Science, Batt O’ Keeffee last week announced that he intended to dissolve the National University of Ireland. More

Taighde ar Earnáil Dheonach na Gaeilge
Bunaíodh Grúpa Oibre faoi choimirce na Comhdhála, chun taighde a dhéanamh ar mheon na n-eagraíochtaí in earnáil dheonach na Gaeilge ar a bhfís don todhchaí agus tá fáil anois ar an tuairisc a d'eascair as an taighde sin. Ar Lean

Research on the Irish Language Voluntary Sector
Last October a working group was established under the auspices of Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge to conduct research on the the vision of the sector for the future and the resulting report is now available to read online. More

Tacaíocht don Straitéis
Ar an gCéadaoin seo caite, bhí sé eagraíocht Ghaeilge agus duine aonair amháin os comhair  Chomhchoiste Oireachtais agus iad ag cur a dtuairimí maidir le Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge i láthair. Ar Lean


Cross-party support for Strategy

Last Wednesday, six organisations and one individual were present for a meeting with the Joint Committee on Arts, Sport, Tourism, Community, Rural and Gaeltacht Affairs to discuss the Government’s 20 year strategic plan for Irish. More

Nuacht Eile/Other News

Buntáiste Breise na Gaeilge sa Mhargadh Saothair
Tugtar le fios i dtuarascáil nua go mbíonn buntáistí breise ag cainteoirí Gaeilge sa mhargadh saothair. Ar Lean
Irish speakers at an advantage in Labour Market
A new report claims that Irish speakers are often at an advantage in comparison to  non-speakers in the labour market. More

Rith 2010: Clár na féile fógartha
Bhí Bláthnaid Ní Chofaigh, Luke Fitzgerald, Ollie Cahill agus Anthony Moyles i láthair ag ócáid speisialta chun clár oifigiúil na féile Rith 2010 a sheoladh inné i mBaile Átha Cliath. Ar Lean
Rith 2010 Programme Launched
Bláthnaid Ní Chofaigh, Luke Fitzgerald, Ollie Cahill agus Anthony Moyles made a special appearance at the official launch of the Rith 2010 programme yesterday in Dublin. More

Seimineár Eolais d’Oifigigh Forbartha na Gaeilge.
Reáchtálfar Seimineár eolais d’oifigigh Forbartha na Gaeilge sna Comhlachtaí Poiblí le linn Thóstal na Gaeilge 2010.Ar Lean
Seminar for Irish language Officers in Public Sector
A seminar for Irish Language Officers in public bodies will be held during Tóstal na Gaeilge 2010. More

Gradaim Ghlór na nGael le fógairt ar chlár SBB
Fógróidh Glór na nGael buaiteoirí chomórtas na bliana 2009 beo ar chlár Seán Bán Breathnach ar RTÉ Raidió na Gaeltachta Dé  hAoine 29 Eanáir. Ar Lean
Glór na nGael Awards Winners to be announced on SBB
Glór na nGael will announce the winners of the 2009 Glór na nGael competition live on air on Seán Bán Breathnach’s programme on Raidió na Gaeltachta this Friday, 29 January. More 

Caith Vóta ar son COGG!
Tá fógartha ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta go bhfuil suíomh gréasáin na comhairle ar ghearrliosta Ghradam Idirlín Ireland’s E-Government Awards. Ar Lean
Vote for COGG!
An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta  has announced that its website has been nominated on the shortlist for the prestigious Ireland’s E-Government Awards.  More

Scéalta Scáileáin na Gaeilge
Tá  modúl nua ar stair agus ar thábhacht na Gaeilge sna scannáin ar fáil i Scol Scannaíochta agus Meán Digiteach in ÓÉ Gaillimh anois. Ar Lean
NUIG Course Focuses on Irish Language Film
The Huston School of Film & Digital Media is to provide a new module to students on the history and importance of Irish in films. More

Buntáiste Breise na Gaeilge á reáchtáil i mBóthar na Trá
Mar chuid de Thóstal na Gaeilge 2010 beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag eagrú ‘Buntáiste Breise na Gaeilge’ do dhaoine óga ar an Aoine, 26 Feabhra 2010. Ar Lean
Buntáiste Breise na Gaeilge' seminar in Salthill 
As part of this year’s Tóstal na Gaeilge Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge will organise the latest 'Buntáiste Breise na Gaeilge' seminar on Friday, 26th February 2010. More

Ticéad do Thóstal na Gaeilge le buachan!
An tseachtain seo beidh foireann Gaelport ag tabhairt deise do bhuaiteoir amháin  ticéad i gcomhair imeachtaí Thóstal na Gaeilge 2010 a bhuachan. Ar Lean
Win a Ticket to Tóstal na Gaeilge!
This week one lucky Gaelport reader is in with the chance to get their hands on a free tickets to this Year’s Tóstal na Gaeilge events and gala dinner and céilí mór in Galway. More

Féile Idirnáisiúnta Filíochta Bhéal Áth na mBuillí 2010
Is é an 5 Feabhra spriocdháta na féile 'Féile Idirnáisiúnta Filíochta Bhéal Átha na mBuillí. Ar Lean
Strokestown International Festival Poetry Competition
Friday the 5th February  is the closing date for the 2010 Strokestown International Festival Poetry Competition. More

Éigse na Brídeoige
Is Féile chultúrtha é Éigse na Brídeoige a chuireann imeachtaí ar siúl in áiteanna éagsúla i nGaeltacht Uíbh Ráthaigh i gCiarraí Theas ag tús mhí Feabhra gach bliain. Ar Lean
Éigse na Brídeoige
Éigse na Brídeoige is a cultural festival which takes place annually in the Gaeltacht of Uíbh Ráthach during the first weekend of February. More

Fógraí Poibli/Public Notices

Aighneachtaí á lorg ag An Roinn Iompair
Department of Transport seeks submissions

Aighneachtaí  á lorg ag Coiste Gairmoideachais Chontae Mhaigh Eo
Official Languages Act: Submissions sought by Mayo VEC

Fógra do mhúinteoirí Gaeilge i gContae Chorcaí
Notice of Event for Teachers in Co. Cork
Imleabhar 3, Eagrán 21


Volume 3, Edition 21
 


AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]