Priomhscéalta/Top Stories

An Bua ag 'Bróga' Phroinsias
Tháinig críoch le Cuairt na bhFilí Albanacha 2010 le déanaí agus go deimhin ba chríoch spleodrach a bhí ann nuair a rinneadh ceiliúradh ar dhá scór bliain den mhalairt.
Ar Lean 

Poet Proinsias’ ‘Bróga’ walks away with the prize
The Cuairt na bhFilí Albanacha festival came to a close recently. The final night began with a celebration of forty years of the cultural exchange and shortly after the final of the annual poetry competition Comórtas Uí Néill kicked off. More

Féiniúlacht, Cultúr agus Teanga
Tá ullmhúcháin ar bun san ardchathair do sheimineár a reáchtálfar go luath ina mbeidh ceisteanna bainteach le féiniúlacht náisiúnta agus  tionchar an domhandaithe ar mhionlaigh teanga  á phlé i measc ábhair eile ag léachtóirí aitheanta  agus taighdeoirí acadúla.  Ar Lean

Identity, Culture and Language
Preparations are underway in the capital for a seminar which will see respected academics and researchers discuss pressing issues facing the Irish language and other languages today such as national identity as well as the impact of globalization on minority language groups.  More

An Ghaelscolaíocht faoi bhagairt 
Tháinig fás agus forbairt ar earnáil na Gaelscolaíochta in Éirinn le scór bhliain anuas ach anois tá riar maith de na heagrais Ghaeilge buartha go bhfuil An Roinn Oideachais ag cur laincise ar fhorás na hearnála amach anseo. Ar Lean
 
Irish medium education under threat 
The last twenty years has seen a rise in the number of gaelscoileanna across the country but now Irish language organisations are worried that the future development of the sector is under threat because of new criteria brought in by the Department of Education. More

Deireadh a chur leis an nGaeilge Éigeantach:Fine Gael
Leanann an chonspóid maidir le líon na ndaltaí a bhfaigheann díolúine ón nGaeilge sna scrúduithe Ardteistiméireachta. Le déanaí  bhí cor eile sa scéal nuair a mhol urlabhraí Fhine Gael, Brian Hayes TD an réiteach is fearr ar an gceist dar leis. Ar Lean

Fine Gael call for an end to Compulsory Irish
The controversy surrounding the number of students receiving exemptions from the Irish language in Leaving Certificate Exams continues this week. Fine Gael spokesperson Brian Hayes TD added fuel to the ongoing debate when he proposed  his solution to the issue. More

Nuacht Eile/Other News

Gradam Iriseoireachta Bronnta ar Láithreoirí Raidió na Life
Fógraíodh le déanaí gurb iad Jack Ó Leocháin agus Eoin Ó Murchú ó Raidió na Life a bhuaigh gradam náisiúnta iriseoireachta do mhic léinn.
Ar Lean
Raidió na Life Presenters win Journalism Award
Raidió na Life presenters Jack Ó Leocháin and Eoin Ó Murchú were announced recently as the winners of a prestigious student radio journalism award.
More

Áis ar líne luachmhar seolta
Anois tá fáil ar bhunachar sonraí idirlín ina bhfuil eolas cuimsitheach mar gheall ar gach dráma Gaeilge ar léiríodh é den chéad uair idir na blianta 1975-2009.
Ar Lean
Valuable online Drama resource launched
A valuable new online resource was launched lastweek in Temple Bar which will provide information on every Irish language drama first produced between the years 1975-2009. 
More

Gradam an Phiarsaigh 2010
Bhronn an tAire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta, Pat Carey TD, Gradam an Phiarsaigh ar an Easpag Dónall Caird le déanaí. 
Ar Lean
Bishop Dónall Caird receives Gradam an Phiarsaigh
Minister for Community, Equality and Gaeltacht Affairs, Pat Carey TD, recently presented Gradam an Phiarsaigh, to Bishop Dónall Caird. 
More

Cló Beo ar líne
Tá fógartha ag Comhar na Múinteoirí Gaeilge go bhfuil an t-ábhar go léir a scríobhadh mar chuid den scéim scríbhneoireachta Cló Beo ar fáil anois ar an láithreán gréasáin Clóbeo.ie.
Ar Lean
Pilot Project goes online
Comhar na Múinteoirí Gaeilge  last week announced that creative material written by students  taking part in a new online writing scheme, Cló Beo has been posted on the new website Clóbeo.ie.
More

Iúr Cinn Trá chun tosaigh ag 'Siansa Gael Linn 2010'
Léirigh an craobh ceannais den chomórtas ceoil Siansa Gael Linn an tallann atá le fáil i measc lucht óige na tíre seo.
Ar Lean
Delight for Newry winners of 'Siansa Gael Linn'
The final of the Siansa traditional music competition recently demonstrated the enormous musical talent of Irish teenagers.
More

Cloch Mhíle Shuntasach á cheiliúradh ag Anocht FM
Tá Anocht FM, an tseirbhís raidió dírithe ar an óige ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, ag ceiliúradh 5 bliana ar an aer an mhí seo.
Ar Lean
Anocht FM Celebrates 5 Years on Air
Anocht FM, the night-time service dedicated to younger listeners on RTÉ Raidió na Gaeltachta, will be celebrating 5 years on the air this month.
More

Dlúthdhiosca Subhóró le buachan
An tseachtain seo tá cóip den ndlúthdhiosca Subhóró le buachan.
Ar Lean 
Copy of Subhóró to be won
This week a copy of Subhorú is up for grabs.
More 

Fógraí Poibli/Public Notices
Coláiste Oideachais Froebel le hathlonnú i Má Nuad
Froebel College to relocate to Maynooth

Mary Bergin ar stáitse ag Bewleys@6
Mary Bergin onstage at Bewleys@6

Moltaí á lorg ar Bheartas Gaeilge Chomhairle Cathrach Dhoire
Derry City Council invites submissions on language policy
Scéimeanna Teanga/Language Schemes

Aighneachtaí á lorg ag
Submissions sought by:

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn/Letterkenny I.T.

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath/Dublin City University

An Bord Pleanála

Udaráis Áitiúla an  Chláir/ Clare Local Authorities

Oifig na nOibreacha Poiblí/ The Office of Public Works

Imleabhar 3, Eagrán 28


 


Volume 3, Edition 28
AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil

Seol scéalta nuachta, aiseolas, grianghraif nó fógraí poiblí don chéad nuachtlitir eile chuig
eolas@gaelport.com.
Send news stories,photos or notices for the next newsletter to
eolas@gaelport.com
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]