Gaelport Ezine
Eolas
Priomhscealta / Top Stories Borradh faoi líon na Naíonraí sa tír
Tá borradh ollmhór faoi líon na naíonraí atá á n-oscailt ar fud na tíre le cúpla bliain anuas agus mar thoradh air sin, tá borradh faoi líon na bhfolúntas san earnáil. Ar Lean

Demand for Naíonraí on the rise
The demand of Naíonraí or Irish language pre-schools in  Ireland has dramatically increased over the past few years resulting in the creation of a large number of new jobs in the sector. More
Ciarán Lynch  ainmnithe mar Chathaoirleach ar an gComhchoiste Gaeltachta
Toghadh Ciarán Lynch TD mar Chathaoirleach ar an gComhchoiste Comhshaoil, Iompair, Cultúir agus Gaeltachta ar 21 Meitheamh. Ar Lean

Ciarán Lynch to chair Joint Oireachtas Gaeltacht Committee

Deputy Ciarán Lynch TD  was recently elected as Chairman of the newly formed Joint Oireachtas Committee on Environment, Transport, Culture and the Gaeltacht.  More


Gairmeacha- Pleanáil Teanga
Labhair Gaelport.com le Marie Ní Chríodáin, mac léinn de chuid an MA sa Phleanáil Teanga, chun a tuairim a fháil faoin gcúrsa, agus na scileanna atá foghlamtha aici le bliain anuas. Ar Lean

Careers- Language Planning

Gaelport.com spoke to Marie Ní Chríodáin, a student of the MA in Language Planning to hear her views on the course, and the skills she has developed in the past year.  More


Ag múineadh na Gaeilge mar theanga iasachta
I ndiaidh di bliain a chaitheamh ag obair in Ollscoil Notre Dame in Illinois tá Marie Darmody ar ais in Éirinn agus an clár Fulbright do scoláireachtaí múinteoireachta sna Stáit Aontaithe críochnaithe aici. Ar Lean

Teaching Irish as a foreign language

After a spending a year working at Notre Dame University, Illinois, Marie Darmody is back in Ireland having finished a teaching scholarship in the United States under the Fulbright programme.  More

28 Meitheamh-11 Iúil 2011
Imleabhar 4, Eagrán 7

Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
Comórtas na Coicíse
 
An dlúthdhiosca Irish Traditional Sean-Nós Songs  le buachan

Copy of Irish Traditional Sean-Nós Songs CD  to be won!
 Ar Lean | Read More
An bhfuil Fáinne uait?
 

Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag
www.fainne.ie.  

Tá lascaine ar fáil d'orduithe de 25 suaitheantas nó níos mó.
 Ar Lean | Read More
Nuacht na hEarnála/ Stories from the sector
Togha na gcúrsaí ollscoile ar fáil trí Ghaeilge
Tá áthas an domhain ar lucht an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteiste  mar gur tháinig deireadh leis na scrúduithe Stáit Dé hAoine seo caite. Ar Lean
Choice of Irish language courses in Irish Universities
Those who sat this year’s state examinations are now celebrating since the exams came to an end last Friday. More

Clár ar líne d'oiliúint mheánmhúinteoirí
Sheol Coláiste Hibernia clár nua ar líne d’oiliúint mheánmhúinteoirí, An Dioplóma Iarchéime san Oideachas Meánscoile le déanaí. Ar Lean
New online second-level teacher education programme
Hibernia College recently announced the launch of its new post-primary teacher education programme, its H.Dip. in Arts in Post-Primary Education. More

Comhaltachtaí Taighde PhD á bhfógairt ag FIONTAR
Tá líon teoranta comhaltachtaí lánaimseartha taighde á dtairiscint ag FIONTAR i réimse na téarmeolaíochta agus na foclóireachta Gaeilge. Ar Lean
FIONTAR DCU announce research bursaries
FIONTAR DCU have a limited number of research bursaries in the areas of Irish language terminology and lexicography. More


Ardchúrsa Oiliúna in Aistriúchán Cáipéisí Dlí agus Cáipéisí Stáit eile
Beidh Europus ag reáchtáil Ardchúrsa Oiliúna in Aistriúchán Cáipéisí Dlí agus Cáipéisí Stáit eile i gcomhar le GMIT agus An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta. Ar Lean
Translation Skills Course: Legal documents
Europus/GMIT with the sponsorship of the Department of Community, Equality and Gaeltacht Affairs will run a fulltime intensive course  on translation of legal documents and other state papers. More

Campa Samhraidh Mhic Reachtain
Scrúdaithe déanta agus an obair ranga ar fad críochnaithe tá sé in am do dhaltaí scoile na tíre seo a scíth a ligean. Ar Lean
McCracken Summer Camp
Exams over and now it's time for teenagers in Belfast to relax and unwind- and maybe even learn a bit of Irish in their spare time. More

Dianchúrsa sa Ghaeilge do dhaoine fásta
Tá Conradh na Gaeilge ag glacadh le hiarratais faoi láthair ó dhaoine fásta ar suim leo dianchúrsa sa Ghaeilge a dhéanamh i rith an tsamhraidh. Ar Lean
Irish course for adults
Conradh na Gaeilge will hold two intensive Irish language courses for adults this summer in their Dublin HQ. More

Saorálaithe á lorg ag Raidió na Life
Tá Raidió na Life, stáisiún raidió pobail Bhaile Átha Cliath ag lorg craoltóirí agus oibrithe deonacha chun páirt a ghlacadh sa stáisiún. Ar Lean
Raidió na Life seeks Volunteers
Raidió na Life, Dublin’s Irish language community radio station are currently seeking voluntary contributors and broadcasters to take volunteer in the station. More

Scoláireachtaí €2,000 ar fáil do Mháistreachtaí Fiontar DCU
Tá deich scoláireacht dar luach €2,000 an ceann ar fáil do mhic léinn a chláraíonn ar an gcúrsa MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais agus ar an MA sa Ghaeilge (Sochaí agus Teanga). Ar Lean
Fiontar DCU announce scholarships worth €2,000 for Masters Applicants
Ten scholarships worth €2,000 each are available from Fiontar DCU for students opting for the MSC in Business and Information Technology, or the MA in Irish (Language and Society). More

Céim ar chúl don phróiseas daonlathach?
Ciallaíonn cinneadh a ghlac an Rialtas nua nach mbeidh seans ag pobal na Gaeltachta comhaltaí a thoghadh a thuilleadh ar Bhord Údarás na Gaeltachta. Ar Lean
Step back for democracy?
The Government intends not offering Gaeltacht citizens the opportunity to elect members to the Board of Údarás na Gaeltachta from 2012. More


Aon scéal agat?
 
Más maith leat fógra a chur sa chéad ríomhiris eile, seol teachtaireacht chuig eolas@gaelport.com roimh 8 Iúil 2011.

Got a story for the
next newsletter or for Gaelport.com? Send an email to eolas@gaelport.com before 8 July 2011.
 Ar Lean | Read More
Scoil Wille Clancy 2011
 
Cuirfear tús le Scoil Samhraidh Willie Clancy a bheidh ar siúl i Sráid na Cathrach an Satharn beag seo


This year’s annual Willie Clancy Summer School will kick off this weekend in Miltown Malbay in west Clare.

 Ar Lean | Read More
Oireachtas Cheanada
 
Don chéad uair riamh cuirfear tús le hOireachtas Cheanada ar an Aoine seo, 1 Iúil.For the first time in history Oireachtas Cheanada will kick off in the Gaeltacht in Northern Canada this coming Friday, 1st July.
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Déanaí
Féilire

Folúntais

Cúrsaí

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras