Gaelport Ezine
Eolas

Príomhscéalta / Main News

 

Moltaí an Phobail ó Thóstal na Gaeilge 2013

Tugadh an deis don phobal a dtuairimí maidir le cur i bhfeidhm an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge agus beartas an rialtais don Ghaeilge  a phlé ag Tóstal na Gaeilge, 16 Feabhra 2013. Ar Lean

Recommendations from Tóstal na Gaeilge 2013 
Irish speakers gathered in Dublin for Tóstal na Gaeilge on February 16 2013, where a lively discussion on the implementation of the government’s 20 Year Strategy for the Irish language and Irish language policy took place.  More

Cruinnithe maidir le Cuíchóiriú na hEarnála deonaí Gaeilge

Tá cruinnithe á reáchtáil ag Foras na Gaeilge an tseachtain seo leis na heagrais bhunmhaoinithe Ghaeilge maidir le cuíchóiriú na hearnála deonaí. Ar Lean

Talks on Restructuring Irish Voluntary Sector

Foras na Gaeilge are to hold meetings this week with management of Irish language organisations to discuss the rationalisation of the voluntary sector. More

Deireadh le Gaelscéal – céard a thiocfaidh ina áit?

Foilseofar an t-eagrán deireanach den nuachtán Gaeilge seachtainiúil Gaelscéal maidin amárach, 27 Feabhra agus is cosúil go bhfuil neart ceisteanna móra le freagairt maidir le todhchaí na meán clóite Gaeilge.
Ar Lean

End for Gaelscéal – what will take its place?

The final edition of Gaelscéal will be published tomorrow morning, 27 February but there are still many unanswered questions regarding the future of Irish language print media. More

An Roinn Gaeltachta le caighdeán na Gaeilge sa státseirbhís a fheabhsú

Soláthróidh An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta oiliúint sa Ghaeilge agus tástáil inniúlachta do bhaill na státseirbhíse. Ar Lean

An Roinn Gaeltachta to improve standard of Irish language within the civil service
Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht to provide Irish language training programmes and proficiency testing. More
26 Feabhra - 12 Márta 2013
Twitter Facebook
RSS Youtube
Person Email
An Fáinne
 
Is féidir Fáinne Óir nó Fáinne Airgid a cheannach ag www.fainne.ie.
 Ar Lean | Read More
Comórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill
 
Tá iarratais á nglacadh faoi láthair don mhórchomórtas dátheangach seo agus is é 15 Márta 2013 an spriocdháta d’iontrálacha.

Ar Lean | Read More

Nuacht na hEarnála / News from the Irish Language Voluntary Sector

Comhdháil Idirnáisiúnta ar Chearta Teanga
Beidh Comhdháil Idirnáisiúnta ar Chearta Teanga á reáchtáil ag Oifig an Choimisinéara Teanga, Fiontar DCU agus Ollscoil Caerdydd, An Bhreatain Bheag i mBaile Átha Cliath ón 23 – 25 Bealtaine 2013.
Ar Lean
International Conference on Language Rights
An International Conference on Language Rights organised by the Office of an Coimisinéir Teanga, Fiontar DCU and Cardiff University, Wales will be held in Dublin from 23 - 25 May 2013.
More

Seachtain na Gaeilge i dTithe an Oireachtais
Tabharfar tús áite don Ghaeilge i dTithe an Oireachtais ag tús mhí Márta mar chuid de Sheachtain na Gaeilge 2013 a bheidh ar siúl ó 4-17 Márta. 
Ar Lean 
Houses of the Oireachtas to celebrate Seachtain na Gaeilge
The Irish language will be given precedence in the Houses of The Oireachtas next month as part of Seachtain na Gaeilge 2013 which will run from 4-17 March.
More

An Mhí le Gaeilge
Tháinig grúpa le chéile Déardaoin seo caite ar an Uaimh, i gCo. na Mí chun cur chun cinn na Gaeilge sa chontae a phlé.
Ar Lean
County Meath talks Irish
A group came together last Thursday night in Navan, Co. Meath to discuss the promotion of the Irish language in the county.
More

Comhluadar na fíorú aislingí le linn Sheachtain na nInnealtóirí
Tá Comhluadar ag reáchtáil lá teaghlaigh i gColáiste na Tríonóide mar chuid de Sheachtain na nInnealtóirí ar 2 Márta.
Ar Lean
Comhluadar bringing dreams to life as part of Engineers Week
Comhluadar is organising an event for all the family as part of Engineers Week on 2 March at Trinity College Dublin.
More

Raidió na Life ainmnithe den chéad uair ar Ghearrliosta ‘Stáisiún Raidió na Bliana’
Agus iad ag ceiliúradh 20 bliain ó bunaíodh an stáisiún i mbliana, is cúis mhór áthais é d’fhoireann Raidió na Life ainmniúchán a fháil ar ghearrliosta de chuid Fhéile na Meán Ceilteach – ‘Stáisiún Raidió na Bliana’.
Ar Lean
Raidió na Life shortlisted for ‘Radio Station of the Year’
Raidió na Life, which is celebrating a 20 year anniversary this year, has been nominated for ‘Radio Station of the Year’ at The Celtic Media Awards.
More

Aighneachtaí á lorg – Dara scéim teanga na seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí
Tá An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ag lorg tuairimí ón bpobal i láthair na huaire maidir leis na seirbhísí a chuireann siad ar fáil trí mheán na Gaeilge dá gcustaiméirí.
Ar Lean
Request for submissions - The Public Appointments Service drafting second language scheme
The Public Appointments Service are seeking public opinion in relation to the services they provide their customers through Irish.
More

Údaráis Áitiúla Dhún na nGall ag dréachtú an tríú scéim teanga
Tá Údaráis Áitiúla Dhún na nGall, ar a bhfuil Comhairle Contae Dhún na nGall agus Comhairlí Baile Bhun Dobhráin, Bhun Cranncha, Bhéal Átha Seanaidh agus Leitir Ceanainn, ag lorg thuairimí an phobail maidir leis na seirbhísí Gaeilge a chuireann na hÚdaráis ar fáil dá gcustaiméirí.
Ar Lean
Donegal Local Authorities drafting third language scheme
Donegal Local Authorities, including Donegal County Council and the Town Councils of Buncrana, Bundoran, Ballyshannon and Letterkenny, are seeking public opinion in relation to the services they provide their customers through Irish.
More

Leabhar úr – ‘Titim agus Éirí’ le buachan
An tseachtain seo beidh an leabhar ‘Titim agus Éirí’ le Diarmuid Breathnach le bronnadh ar dhuine againn.
Ar Lean
New book - Titim agus Éirí to be Won
This week one lucky reader can win a new Irish language novel published by Cló Iar-Chonnachta.
More

Éigse an Spidéil 2013
Beidh Éigse an Spidéil na bliana seo ar siúl ar An Spidéal i gCo. na Gaillimhe ón 6-10 Márta 2013.
Ar Lean
Éigse an Spidéil 2013
Éigse an Spidéil will be held in An Spidéal, Co. Galway from 6th-10th March 2013.
More

Ó Bheal  - léamh filíochta le Joe Steve Ó Neachtain
Bíonn oíche filíochta ‘Ó Bhéal’ á reáchtáil i gCorcaigh gach oíche Luain.
Ar Lean
Ó Bhéal – Poetry reading with Joe Steve Ó Neachtain
Ó Bhéal is a weekly poetry reciting event which takes place in Cork. Each week a different poet is a special guest where he/she will recite poems and give an insight into their background.
More

Folúntais / Jobs

Deis Thaithí Oibre in Údarás na Gaeltachta 

Deiseanna do theagascóirí Gaeilge i gCeanada

Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Físeán: An bhfuil ann don Ghaeltacht sa bhliain 2013?
 
An aontaíonn sibh leis na haíonna seo a labhair ag Tóstal na Gaeilge? Nochtaigí bhur dtuairimí ar Facebook agus Twitter.

Ar Lean | Read More

Físeán: Ag Tógáil Clainne Trí Ghaeilge
 
Pléadh na dúshláin a bhaineann leis an seachadadh teanga ó ghlúin go glúin laistigh den teaghlach ag Tóstal na Gaeilge 2013.
 Ar Lean | Read More
Turas na bhFilí 2013

 
Tá Turas na bhFilí 2013 á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge i gcomhar le Fèisean nan Gàidheal arís i mbliana.
 Ar Lean | Read More
Cartlann

Nuacht
is Deanai
Feilire

Foluntais

Cursai

Rogha na Seachtaine
Foras Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 6794780| eolas@gaelport.com | www.gaelport.com |Facebook |Twitter
[Díliostáil/Unsubscribe]
Foras