Priomhscéalta/Top Stories

Tapaigh an deis!
Cuirfear an bhailchríoch ar na hullmhúcháin go luath i gcomhair Thóstal na Gaeilge  a bheidh ar siúl  ar an Aoine agus an Satharn, 26 agus 27 Feabhra sa Salthill Hotel, Gaillimh. Ar Lean

Seize the Opportunity!
Preparations are underway for Tóstal na Gaeilge which takes place this weekend, Friday 26 and Saturday 27 February, in  the Salthill Hotel, Galway.  More

Turas Gaeltachta don gComhchoiste Oireachtais
Beidh toscaireacht de chuid an Chomhchoiste Oireachtais um Ghnóthaí Ealaíon, Spóirt, Turasóireachta, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ag tionól cruinnithe le heagraíochtaí Gaeltachta Dé hAoine. Ar Lean

Gaeltacht Trip for Oireachtas Joint Committee
Representatives of the Oireachtas Joint Committee on Arts, Sport, Tourism, Rural and Gaeltacht Affairs will hold meetings with Gaeltacht organisations on Friday. More

Dara Téarma don Choimisnéir Glacadh d’aon ghuth le rún sa Dáil agus sa Seanad ar an 18 Feabhra,  go ndéanfar an Coimisinéir Teanga, an tUasal Seán Ó Cuirreáin a athcheapadh sa phost. Ar Lean

Second Term For Commisioner
Last week, a motion calling for the reappointment of An Coimisinéir Teanga, Mr Seán Ó Cuirreáin, was passed unanimously in the Houses of the Oireachtas. More

Aitheantas ar bith do Ghaelscoileanna nua
Tá díomá léirithe ag  GAELSCOILEANNA TEO agus ag Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge faoin gcinneadh a d’fhógair an Roinn Oideachais an tseachtain seo caite, gan aitheantas a thabhairt do ghaelscoileanna nua i mbliana. Ar Lean

No recognition for new Gaelscoileanna in 2010 GAELSCOILEANNA TEO and Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge have expressed huge disappointment with the decision announced last week by the Department of Education  not to reocognise new Gaelscoileanna in 2010.More

36 post le cruthú sa Ghaeltacht
D'fhógair an tAire Éamon Ó Cuív T.D., inné gur cheadaigh an Rialtais cúnamh infheistíochta de €781,250 a thabhairt do Gal Ard Teoranta, gnó báicéireachta agus milseogra atá lonnaithe in Ard an Ratha, Co. Dhún na nGall. Ar Lean

36 Jobs for Donegal Gaeltacht
 Minister Éamon Ó Cuív T.D., yesterday welcomed the decision of the Government to approve investment assistance of over €781,250 to Gal Ard Teoranta, a bakery and confectionery company in Ard an Ratha, County Donegal. More

An Féidir Liom Cabhrú Leat?
Ar mhaith leat do thuairim a léiriú faoi na seirbhísí a chuireann comhlachtaí poiblí ar fáil trí Ghaeilge?An bhfuil mearbhall ort conas tabhairt faoi aighneacht a scríobh? Ar Lean

Can I Help You?
Would you like to voice your opinion on the range of language services provided by Public Bodies? Do you know how to go about preparing a submission for new language schemes?More

Nuacht Eile/Other News

Comórtas Filíochta- Comórtas Uí Néill 2010
Anois teacht an Earraigh, beidh an lá dul chun síneadh agus ní hamháin sin,  beidh ár gcairde na filí Albanacha ag teacht chun cuairte againn arís go luath. Ar Lean
Poetry Competition- Comórtas Uí Néill 2010
Spring has well and truly sprung and with the coming of Spring we always look forward to another visit from our Scottish friends who travel to take part in the Cuairt na bhFilí Albanacha festival. More

Gradam Idirlín  bronnta ar COGG.ie
Bhí lúcháir ar fheidhmeannaigh agus ar  fhoireann bhainistíochta na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) nuair a fógraíodh gur bhuaigh láithreán gréasáin na Comhairle, gradam idirlín mór le rá le déanaí. Ar Lean
COGG wins E-Government Award
Staff and Management of an Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) were delighted to hear that COGG’s website had won a major internet award recently. More

Seoladh Náisiúnta Sheachtain na Gaeilge
Beidh Aoibhinn Ní Shúilleabháin & Danny O’ Reilly i láthair chun Seachtain na Gaeilge a sheoladh go hoifigiúil ar an gCéadaoin, 3 Márta 2010 ag 6.30i.n. ag an Button Factory, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2.  Ar Lean
Seachtain an Gaeilge Launch Party
Former Rose of Tralee Aoibhinn Ní Shúilleabháin and The Coronas front man Danny O’ Reilly will officially launch Seachtain na Gaeilge 2010 at 6:30pm on Wednesday, 3 March in the Button Factory, in Templebar. More

Gradam  Sheosaimh Uí Ógartaigh  le Fógairt Amárach

Bronnfaidh an tAire Éamonn Ó Cuív TD, an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh ar an mbuaiteoir sa Pavilion Suite in Óstán an Glenlo Abbey Déardaoin ar 25 Feabhra  2010 ag 6.30i.n. Ar Lean
Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh
As preparations get into full swing for the Award Ceremony of Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh tomorrow night, the excitement is building around the announcement of the winner of the prestigious award which takes place in the Glenlo Abbey Hotel at 6.30 p.m. More

Ionsaithe ríomhaireachta as Gaeilge
De réir dealraimh, tá bradaithe ríomhaireachta anois ag díriú ar chainteoirí Gaeilge nuair a bhíonn siad ag cur turscair nó Spam amach chuig seoltaí ríomhphoist in Éirinn. Ar Lean
Spam Scams as Gaeilge
It would now appear that computer hackers are now targeting Irish language speakers  when sending spam mail to email addresses in Ireland. More

Ar an mbóthar le Raidió Rí Rá 
An bhfuil spéis agat sa chraoltóireacht agus sa Ghaeilge? Más ea, b’fhéidir go mbeadh spéis agat a bheith i lár an aonaigh i bhfeachtas nua Raidió Rí Rá agus é ar tí dul beo ar FM i gceann cúpla seachtaine. Ar Lean
On the Road with Raidió Rí Rá
Are you interested in radio broadcasting and in the Irish language? Maybe you would like to take centre stage in a new campaign to be launched by Irish language chart station, Raidió Rí Rá which is set to broadcast on FM in a few weeks? More

Dlúthdhiosca le John Spillane le buachan!
An tseachtain seo beidh foireann Gaelport ag tabhairt deise do bheirt bhuaiteoirí cóip den  dlúthdhiosca ‘More Songs we Learned at School’ leis an gceoltóir clúiteach as Co. Chorcaí John Spillane a bhuachan. Ar Lean
A Collection of Irish Songs by John Spillane to be won!
This week two EOLAS readers are in with the chance to get their hands on a new CD titled ‘More Songs we Learned at School’ we learned at school'. More

Treoirphrionsabail aontaithe ag Earnáil Dheonach na Gaeilge
I mí Meán Fómhair 2009, d’iarr Foras na Gaeilge ar Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge an 19 eagras bunmhaoinithe a thabhairt le chéile le hidirphlé a dhéanamh maidir le fís agus Moltaí na n-eagras maidir leis an earnáil agus todhchaí na Gaeilge. Ar Lean
Guidelines agreed by the Irish Language Voluntary Sector
In September 2009, Foras na Gaeilge requested that Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge conduct research with the 19 funded organizations, in relation to the vision and recommendations of the organizations in relation to the sector, and the future of the Irish language. More

Club Leabhar ar líne
D’éirigh go breá le Clubanna leabhar i mBéarla, The Oprah Wnfrey Book Club agus Club Leabhar Richard and Judy le tamall de bhlianta anuas daoine a spreagadh i dtreo na léitheoireachta. Anois, tá Gaelchultúr ag súil go gcuirfidh léitheoirí úra suim i leabhair Ghaeilge. Ar Lean
The Irish Online Book Club
With the success of the Oprah Winfrey Book Club and the Richard and Judy Book Club, book clubs have regained popularity again and have done much to encourage readers to buy books. Now Gaelchultúr has created a new online project called Clubleabhar.com with the aim of introducing new readers to newly published and classic Irish language works. More

Fógraí Poibli/Public Notices

Aighneachtaí á lorg ag/Submission on language schemes sought by:
RTÉ

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan/ Dundalk I.T.

An Údarás um Bóithre Náisiúnta/The National Roads Authority

Coiste Gairmoideachais Chontae Chill Mhantáin/Wicklow VEC

Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh/North Tipperary County Council

Scéimeanna Maoinithe- Foras na Gaeilge
Foras na Gaeilge Funded Schemes

 

Imleabhar 3, Eagrán 23


Volume 3, Edition 23
 


AróConnect
Baile | Faoin gComhdháil| Teagmháil
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

[Díliostáil/Unsubscribe]